Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Năm 2023 Online Môn Sử-Đề 17 Trắc NghiệmĐề thi thử tốt nghiệp năm 2023 online môn Sử-Đề 17 đầy đủ các đơn vị kiến thức và gợi ý giải. Các bạn làm thử để kiểm tra kiến thức.

1.    Câu hỏi: 1

Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 có điểm gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947?

o     Là chiến dịch phòng thủ có quy mô của quân đội ta.

o     Là chiến dịch có sự phối hợp giữa chiến trường chính và các chiến trường cả nước.

o     Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta.

o     Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên do quân ta chủ động mở.

2.    Câu hỏi: 2

Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam sau năm 1954 là gì?

o     Hàn gắn vết thương chiến tranh và đi lên chủ nghĩa xã hội.

o     Tiếp tục làm cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

o     Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để thống nhất nước nhà.

o     Khôi phục kinh tế và đi lên chủ nghĩa xã hội.

3.    Câu hỏi: 3

Chính quyền cách mạng đã thực hiện các biện pháp cấp thời nào để giải quyết nạn đói?

o     Phát động phong trào tăng gia sản xuất.

o     Điều tiết lượng thóc gạo giữa các địa phương, nghiêm cấm nạn đầu cơ lương thực.

o     Chia ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng dân chủ.

o     Giúp dân khôi phục, xây dựng lại hộ thống đê diều.

4.    Câu hỏi: 4

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)?

o     Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công

o     Mĩ thừa nhận thất bại trong chiến lược chiến tranh thực dân mới ở miền Nam.

o     Giáng đòn nặng vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

o     Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

5.    Câu hỏi: 5

Từ tháng 2 đến tháng 4 -1930, phong trào cách mạng 1930 – 1931 nổ ra với các cuộc đấu tranh của?

o     tư sản và tiểu tư sản

o     công nhân và tư sản

o     công nhân và nông dân

o     tư sản và nông dân

6.    Câu hỏi: 6

Tình hình Việt Nam sang tháng 3/1945 có sự chuyển biến quan trọng gì

o     Pháp thiết lập trở lại nền thống trị trên toàn Việt Nam.

o     Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì đấu tranh mới: chống chiến tranh đế quốc.

o     Vai trò thống trị của Pháp ở Việt Nam hoàn toàn bị thủ tiêu.

o     Nhân dân Việt Nam chịu cảnh áp bức, bóc lột của phát xít Pháp – Nhật

7.    Câu hỏi: 7

Trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

o     Trật tự đa cực

o     Trật tự nhất siêu, đa cường.

o     Trật tự hai cực.

o     Trật tự đơn cực.

8.    Câu hỏi: 8

Hội nghị quốc tế được triệu tập ở Ianta (2-1945) có sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia

o     Đức, Pháp, Mĩ.

o     Liên Xô, Anh, Pháp.

o     Anh, Mĩ, Liên Xô.

o     Mĩ, Anh, Pháp.

9.    Câu hỏi: 9

Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc?

o     Phải linh hoạt kết hợp các hình thức đấu tranh.

o     Có đường lối đúng đắn, phù hợp.

o     Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước.

o     Kết hợp giữa đấu tranh với xây dựng để ngày càng vững mạnh

10.                Câu hỏi: 10

Sau Chiến tranh thế giới thứ II, chính sách đối ngoại của Mĩ thể hiện tham vọng

o     Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở Mĩ Latinh, châu Á – Thái Bình Dương.

o     Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở trên khắp toàn cầu.

o     Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Mĩ.

o     Xác lập vai trò lãnh đạo của Mĩ ở châu Âu

11.                Câu hỏi: 11

Sau Cách mạng tháng Tám khó khăn lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” là

o     Khó khăn về tài chính.

o     Khó khăn về kinh tế.

o     Khó khăn về giặc ngoại xâm.

o     Khó khăn về thù trong.

12.                Câu hỏi: 12

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách – mở cửa từ năm 1978 là

o     Lấy cải cách kinh tế làm trung tâm.

o     Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.

o     Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.

o     Đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.

13.                Câu hỏi: 13

Năm 1956, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện ngoại giao quan trọng nào?

o     Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước Hòa bình Xan Phranxixco.

o     Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại gia với Trung Quốc

o     Nhật Bản kí với Mĩ Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

o     Nhật Bản bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

14.                Câu hỏi: 14

Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

o     Khởi nghĩa Ba Đình.

o     Khởi nghĩa Bãi Sậy.

o     Khởi nghĩa Yên Thế.

o     Khởi nghĩa Hương Khê.

15.                Câu hỏi: 15

Trật tự hai cực Ianta sụp đổ bởi

o     Liên Xô và Mĩ “chán ngán” việc chạy đua vũ trang

o     Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại

o     Mô hình xã hội chủ nghĩa tan rã ở Liên Xô

o     Ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ bị thu hẹp

16.                Câu hỏi: 16

Ngày 10 – 10 – 1954 là ngày diễn ra sự kiện quan trọng nào?

o     Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

o     Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô.

o     Pháp rút quân khỏi miền Nam.

o     Quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội.

17.                Câu hỏi: 17

Sau khi kí hiệp định Pa-ri và rút quân về nước Mĩ vẫn có hành động gì để thể hiện âm mưu tiếp tục kéo dài chiến tranh ở Việt Nam?

o     Tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn

o     Tăng cường quân một số nước Đồng minh của Mĩ

o     Tăng cường viện trợ vũ khí, phương tiện chiến tranh cho quân đội Sài Gòn

o     Giữ lại hơn 2 vạn cố vấn, lập bộ chỉ huy quân sự Mĩ ở miền Nam, tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn

18.                Câu hỏi: 18

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước ở nước ta như thế nào?

o     Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.

o     tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau ở mỗi miền.

o     Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền.

o     Nhà nước trong cả nước đã thống nhất.

19.                Câu hỏi: 19

Với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành một thắng lợi quân sự quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, thực dân Pháp đã đề ra và thực hiện

o     Kế hoạch Bôlae.

o     Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi

o     Kế hoạch Nava.

o     Kế hoạch Rơve.

20.                Câu hỏi: 20

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của

o     cuộc đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân Việt Nam.

o     cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.

o     sự phát triển mạnh của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

o     phong trào dân tộc phát triển mạnh.

21.                Câu hỏi: 21

Hiệp định nào góp phần giảm căng thẳng ở Châu Âu

o     Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức

o     Hiệp định hòa bình Xan Phranxixco

o     Hiệp ước Henxinki

o     Hiệp định đình chiến

22.                Câu hỏi: 22

Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do

o     tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu

o     giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo

o     khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

o     đế quốc Pháp còn mạnh

23.                Câu hỏi: 23

Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?

o     Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

o     Cách mạng tháng Tám năm 1945.

o     Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

o     Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

24.                Câu hỏi: 24

Sự kiện nào được xem là hiệu lệnh mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ?

o     Thực dân Pháp tấn công phố Hàng Bún-Hà Nội

o     Quân dân Hà Nội phá nhà máy xe lửa Gia Lâm.

o     Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch.

o     Công nhân nhà máy điện Yên Phụ phá máy

25.                Câu hỏi: 25

Trong thập niên 60-70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy” vì

o     sự sụp đổ của chế độ độc tài Batixta.

o     cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ.

o     thành công của cách mạng Cuba.

o     giành được độc lập từ chủ nghĩa thực dân cũ

26.                Câu hỏi: 26

Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

o     tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

o     tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

o     truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.

o     truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

27.                Câu hỏi: 27

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là

o     chống chủ nghĩa phát xít, giành ruộng đất cho nông dân.

o     chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.

o     chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

o     chống chủ nghĩa đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai.

28.                Câu hỏi: 28

Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống Nam Phi (1994) đánh dấu sự kiện lịch sử gì?

o     Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

o     Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

o     Đánh dấu sự bình đẳng của các dân tộc, màu da trên thế giới.

o     Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ.

29.                Câu hỏi: 29

Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?

o     Quá trình thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin.

o     Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng.

o     Quá trình vận động thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

o     Quá trình truyền bá lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.

30.                Câu hỏi: 30

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 là

o     chống đế quốc để giải phóng dân tộc.

o     chống bọn phản động thuộc địa, thực hiện dân sinh,dân chủ.

o     chống phong kiến để chia ruộng đất cho dân cày.

o     chống phát xít, góp phần giữ gìn anh ninh thế giới.

31.                Câu hỏi: 31

Bài học quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay từ cuộc đàm phán và kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là

o     đánh giá chính xác tình hình và phụ thuộc vào các nước lớn.

o     tranh thủ các nước lớn để đấu tranh.

o     tích cực sử dụng chiến tranh và vũ lực.

o     đàm phán hòa bình và hợp tác đối thoại.

32.                Câu hỏi: 32

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965 đã chứng tỏ

o     Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành

o     Quân dân ta có khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ

o     Quân dân ta đã đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ

o     Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

33.                Câu hỏi: 33

Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về cơ bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở Châu Phi?

o     Năm 1975, nước cộng hoà Anggola và Môdămbich ra đời

o     Năm 1960, Năm châu Phi

o     Năm 1994. Nenxon Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên

o     Năm 1962, Angieri được công nhận độc lập

34.                Câu hỏi: 34

Những mốc lớn đánh dấu thắng lợi từng bước của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc từ khi Đảng ra đời là

o     Cách mạng tháng Tám 1945, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương 1954, Hiệp định Pa-ri về Việt Nam 1973

o     Cách mạng tháng Tám 1945, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương 1954, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

o     Cách mạng tháng Tám 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Tổng tiến công và nổi dây mùa xuân 1975

o     Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

35.                Câu hỏi: 35

Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930-1931 là

o     chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

o     chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

o     chống đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc.

o     chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

36.                Câu hỏi: 36

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?

o     Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến.

o     Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

o     Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

o     Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp địa chủ.

37.                Câu hỏi: 37

Bối cảnh nào dẫn tới sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?

o     Phong trào công nhân và phong trào yêu nước không phát triển.

o     Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

o     Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

o     Phong trào đấu tranh của công nhân không phát triển.

38.                Câu hỏi: 38

Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước?

o     Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam.

o     Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh

o     Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

o     Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.

39.                Câu hỏi: 39

Hội nghị Ban Chấp hành Trung Đảng lần thứ 15 (1-1959) đã xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

o     Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.

o     Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

o     Đấu tranh giữ gìn và phát triên lực lượng cách mạng.

o     Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp đinh Giơnevơ.

40.                Câu hỏi: 40

Sự phát triển “thần kỳ” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai được biểu hiện rõ nét nhất ở điểm nào?

o     Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng hai trên thế giới sau Mĩ

o     Từ nước chiến bại, khó khăn, thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản (sau Mĩ).

o     Trong khoảng hơn 20 năm (1950-1973), tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản tăng hơn 20 lần

o     Từ thập niên 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thanh một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản)

 #Hết#

Chúc các em thi tốt nhé !

0 Nhận xét