Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh PDF

 Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh PDF

Cuốn sách Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh không trình bày lại kiến thức cơ bản mà tập trung vào việc nêu lên các phần kiến thức nâng cao và bài tập ứng dụng liên quan tới 20 chuyên đề chính, tập trung nhiều vào các vấn đề hay và khó thường gặp trong các đề thi. Các câu hỏi hay và khó đều có đáp án, giải thích chi tiết và đặc biệt là có ghi chú nguồn gốc của tài liệu tham khảo của mỗi câu ở phần đáp án.

CHUYÊN ĐỀ 1: Modal Verbs

CHUYÊN ĐỀ 2: Reducing a clause

CHUYÊN ĐỀ 3: Passive Voice

CHUYÊN ĐỀ 4: Subjunctives and Unreal Tenses

CHUYÊN ĐỀ 5: Clauses of Concession and Reason

CHUYÊN ĐỀ 6: Tenses

CHUYÊN ĐỀ 7: Conditions

CHUYÊN ĐỀ 8: Comparions

CHUYÊN ĐỀ 9: Styles

CHUYÊN ĐỀ 10: Noun Clauses

CHUYÊN ĐỀ 11 : V.ing/ Infinitives

CHUYÊN ĐỀ 12: Paired Conjunctions

CHUYÊN ĐỀ 13: Relative Clauses

CHUYÊN ĐỀ 14: Inversions

CHUYÊN ĐỀ 15: So … that/ Such … that

CHUYÊN ĐỀ 16: Cleft Sentences

CHUYÊN ĐỀ 17: Phrasal Verbs

CHUYÊN ĐỀ 18: Idioms

CHUYÊN ĐỀ 19: Reported Speech

CHUYÊN ĐỀ 20: Others

Tải file Ngữ pháp chuyên sâu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh PDF

0 Nhận xét