Các câu trắc nghiệm Sóng và Ánh Sáng – Vật lý 12

 

Các câu trắc nghiệm Sóng và Ánh Sáng – Vật lý 12Các câu trắc nghiệm Sóng và Ánh Sáng – Vật lý 12
Cùng gửi đến mọi người các câu trắc nghiệp giúp ôn tập chương 5: Sóng Ánh Sáng – Vật lý 12.
Các câu trắc nghiệp được sử dụng trong các kỳ THPT Quốc Gia.
Chuyên đề 1: Tán sắc ánh sáng.
Chuyên đề 2: Giao thoa với nguồn là ánh sáng đơn sắc.
Chuyên đề 3: Giao thoa với nguồn có hai ánh sáng đơn sắc.
Chuyên đề 4: Giao thoa với nguồn là ánh sáng trắng.
Chuyên đề 5: Các loại quang phổ.
Chuyên đề 6: Các loại bức xạ điện từ0 Nhận xét