Ôn luyện - Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững

 Tổng hợp 21 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh THPT cần nắm vững

CHUYÊN ĐÈ 1: CÁC THÌ HIỆN TẠI

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC THI QUÁ KHỨ

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC THÌ TƯƠNG LAI

CHUYÊN ĐỀ 4: SỰ HÒA HỢP GIỮA CÁC THỜI (THE SEQUENCE OF TENSES)

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU (MODAL VERBS)

CHUYÊN ĐỀ 6: CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU ƯỚC

(CONDITIONAL SENTENCES AND WISHES)

CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU BỊ ĐỘNG

(PASSIVE SENTENCES)

CHUYÊN ĐỀ 8: CÂU TƯỜNG THUẬT

CHUYÊN ĐỀ 9: INFINITVES AND GERUNDS (TO V VÀ V-ING)

CHUYÊN ĐỀ 10: GERUND AND PRESENT PARTICIPLE

(DANH ĐỘNG TỪ VÀ HIỆN TẠI PHÂN TỪ)

CHUYÊN ĐỀ 11: SỰ SO SÁNH

CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

CHUYÊN ĐỀ 13: SỰ ĐẢO NGỮ (INVERSION)

CHUYÊN ĐỀ 14: CÁC MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ

CHUYÊN ĐỀ 15: SENTENCE CONNECTORS

CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU HỎI ĐUÔI- TAG QUESTIONS

CHUYÊN ĐỀ 17: SUBJECT – VERBS AGREEMENT

CHUYÊN ĐỀ 18 : TỪ HẠN ĐỊNH ( DETERMINERS)

CHUYÊN ĐỀ 19: ARTICLES (MẠO TỪ)

CHUYÊN ĐỀ 20: PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)

CHUYÊN ĐỀ 21: SUBJUNTIVE (GIẢ ĐỊNH)

Chúc các bạn học tập và thi tốt. 💓


0 Nhận xét